Spring naar inhoud
Mijn TKP

Uniforme Rekenmethodiek: de stofwolken trekken op

Datum
Auteur
869

Eind april van dit jaar hebben wij aangegeven dat de lang verwachte Uniforme Rekenmethodiek (URM) is gepubliceerd. In datzelfde artikel gaven wij ook aan dat er nog een aantal onduidelijkheden was over de verplichtingen rondom de URM. De belangrijkste vragen hierbij waren:
1. Waar moet de URM gehanteerd worden?
2. Per welke datum geldt welke verplichting?

In dit artikel komen beide vragen aan bod.

Waar en per wanneer moet de URM gehanteerd worden?

De URM is bedoeld om deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden inzicht te geven in het pensioen dat zij in de toekomst mogen verwachten. Het inzicht wordt gegeven op basis van drie scenario’s; goed weer, verwacht weer en slecht weer. De URM wordt ingezet bij de volgende  communicatiemiddelen en –momenten:

Communicatiemiddel Betreffende deelnemersgroep Datum invoering
Standaardmodel Wet verbeterde premieregeling bij pensioneren beschikbare premieregelingen
  •    Actieven
  •    Slapers
01-01-2019
Mijnpensioenoverzicht.nl
  •    Actieven
  •    Slapers
  •    Gepensioneerden
30-09-2019
Informatie op verzoek
  •    Gepensioneerden
30-09-2019
Opgave vooraf bij deelname vrijwillige pensioenregeling
  •    Actieven
30-09-2019
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
  •    Actieven
  •    Slapers
  •    Gepensioneerden
01-01-2020

In de derde kolom staan de data van invoering die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beoogt. Nog niet al deze data zijn formeel vastgelegd door SZW, maar wel door haar bevestigd. Ook zijn de deelnemersgroepen opgenomen die het betreft.

Uit de tabel kan een aantal zaken worden afgeleid. Ten eerste worden alle pensioenuitvoerders geraakt door de invoering van de URM. Immers, alle deelnemersgroepen worden zowel via Mijnpensioenoverzicht.nl als via het UPO geïnformeerd op basis van de URM.

Daarnaast valt op dat bij informatie op verzoek alleen in het geval van gepensioneerden een scenarioberekening en dus de URM moeten worden gehanteerd. Momenteel geldt de verplichting om te communiceren in scenario’s voor elke deelnemersgroep die hierom vraagt. Het wetsartikel waar deze verplichting uit voortvloeit, artikel 46 van de Pensioenwet, wijzigt als gevolg van de Implementatiewet IORP 2  per 1 januari 2019. Daarbij is de gedachte dat actieve deelnemers al jaarlijks hun UPO ontvangen met de mogelijke scenario’s. Voor slapers gaat vanaf 1 januari 2019 hetzelfde gelden, omdat zij dan op basis van dezelfde Implementatiewet IORP 2 voortaan ook moeten worden geïnformeerd.

Tot slot blijkt uit de tabel dat de deadline ligt op 1 januari 2019. Hoewel voor de meeste pensioenuitvoerders de invoering van de URM pas in de loop van 2019 gerealiseerd moet zijn. Deze deadline is voor pensioenuitvoerders die op basis van de Wet verbeterde premieregeling verplicht zijn om het standaardmodel bij pensioneren te hanteren. De deadline ligt dus al dichtbij. 

Implementatie URM door TKP

Zoals in het eerder genoemde artikel is aangegeven, volgt TKP de ontwikkelingen nauwlettend. Ook de interne analyses voor de technische mogelijkheden en onmogelijkheden voor de implementatie van de URM zijn in volle gang. Daarbij geldt dat de focus ligt op de deadlines gedurende 2019, omdat dat de grootste hoeveelheid deelnemers en dus berekeningen betreft. Op de kortere termijn zijn wij bezig met de implementatie van een korte termijn oplossing waarmee wij voldoen aan de verplichtingen per 1 januari 2019.

Is alles dan nu volledig duidelijk?

Nee, er zijn nog steeds diverse losse eindjes. De genoemde data in dit artikel zijn bijvoorbeeld nog niet formeel vastgelegd. De verwachting is niet dat deze zullen veranderen, maar toch. Voor het standaardmodel geldt dat de opzet verandert als gevolg van de URM. De uitkomsten van de URM zijn immers reële pensioenbedragen en het huidige standaardmodel gaat in Laag 1 uit van nominale pensioenbedragen. Het lijkt ook zeker dat er een aanvullende URM-methodiek komt voor DB-regelingen. De huidige URM 1 zal wellicht ook nog aangepast worden.

Maar… de stofwolken trekken wel steeds meer op. TKP staat er klaar voor en houdt u op van de voortgang en relevante ontwikkelingen.