Spring naar inhoud
Mijn TKP

Belangrijkste doel Wvp is bereikt

Datum
Auteur
869
Leestijd
2 minuten

De in 2016 ingevoerde Wet verbeterde premieregeling (Wvp) moest deelnemers keuzevrijheid bieden. Dat doel is bereikt, blijkt uit een recente evaluatie door het Ministerie van SZW. Deelnemers kunnen nu bij diverse pensioenuitvoerders een variabele pensioenuitkering aankopen.

Deelnemers kunnen shoppen

Voordeel van een variabele uitkering is dat deelnemers een pensioenkapitaal niet langer op één, mogelijk ongunstig, moment moeten omzetten in een levenslange pensioenuitkering. Bovendien kunnen ze langer beleggen in aandelen, omdat het renterisico kleiner is. Het verwacht rendement van aandelen is hoger dan dat van vastrentende waarden. Het is aan de deelnemer of hij kiest voor een hogere te verwachten pensioenuitkering – en het nadeel van een grotere variatie in de uitkering daarbij op de koop toe neemt. Feit is dat deelnemers nu daadwerkelijk keuzevrijheid hebben. Wanneer de eigen pensioenuitvoerder een bepaald type pensioenuitkering niet aanbiedt, kunnen ze bij een andere uitvoerder een pensioenuitkering aankopen.

Verbeteringen zijn mogelijk

De evaluatie benoemt ook mogelijke verbeteringen. Die gaan over de vergelijkbaarheid van variabele uitkeringen, over een betere informatievoorziening en keuzebegeleiding en over meer waarborgen voor het productontwikkelingsproces bij premieregelingen. Een andere conclusie van de evaluatie is dat er striktere voorwaarden moeten komen om de variabele pensioenuitkering als defaultkeuze aan te mogen bieden. Dat is opmerkelijk omdat op basis van het pensioenakkoord straks alle pensioenen variabel worden. De minister wil op korte termijn een aantal verbeteringen uitwerken. Dat kan leiden tot aanpassingen in de Wvp. Andere mogelijke verbeteringen, zoals toevoeging van meer collectieve elementen, neemt de minister mee in de uitwerking van het pensioenakkoord.

TKP blijft betrokken

De Pensioenfederatie gaat de evaluatie en eventuele vervolgstappen bespreken met het ministerie. TKP zit in de werkgroep die dit voorbereidt. In het gesprek met het ministerie zal de Pensioenfederatie ook eerder besproken aspecten benoemen die niet terugkomen in de evaluatie. Eén van die aspecten is dat er toch ook veel deelnemers zijn die hun kapitaal niet kunnen gebruiken voor een variabel pensioen, bijvoorbeeld doordat hun pensioenkapitaal kleiner is dan de ondergrens die sommige verzekeraars hanteren voor een variabel pensioen. De Pensioenfederatie gaat binnenkort ook weer overleggen met het Verbond van Verzekeraars, om te kijken naar de uniforme informatieverstrekking. Ook hier is TKP bij betrokken. Wij houden u op de hoogte.