Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wetsvoorstel Pensioencommunicatie aangenomen

Datum

Op 5 maart is het wetsvoorstel Pensioencommunicatie door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. De wet heeft als doel om de communicatie met de deelnemer te verbeteren. Als gevolg van de wet moeten pensioenfondsen hun communicatiebeleid herzien. TKP gaat voor al haar klanten een impactanalyse maken. Klanten worden hierover  geïnformeerd. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Ingangsdatum wetsvoorstel

De ingangsdatum voor de nieuwe wet  is 1 juli 2015. Vanaf dat moment gelden dan het normenkader, de bepalingen over digitalisering en de bevoegdheid van DNB om statistische gegevens van pensioenfondsen te publiceren. Ook kan worden gestart met Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 januari 2016 wordt Pensioen 1-2-3 verplicht. Het vernieuwen van het UPO gaat meer tijd kosten. Daarom wordt er gedacht aan een gefaseerde ingangstermijn. Ook voor de uitbreiding van het pensioenregister geldt een gefaseerde ingangstermijn. Het kabinet streeft naar een termijn van maximaal 3 jaar.

Wijzigingen om administratieve druk te verlichten

Het wetsvoorstel is aangenomen met een aantal wijzigingen. Om de druk op de administratie van pensioenuitvoerders te verlichten, mogen deelnemers slechts één keer per jaar wisselen tussen digitale en schriftelijke communicatie. Daarnaast hoeft informatie over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening niet op een openbare website beschikbaar te zijn. Dit moet alleen beschikbaar zijn voor de deelnemers.

Openstaande punten

Enkele punten staan nog open. Zo is de definitieve rekenmethodiek voor het aanpassen van het pensioenregister nog niet bekend. Deze rekenmethodiek moet de koopkracht en risico’s van het te bereiken pensioen zichtbaar maken voor individuele deelnemers. De resultaten daarvan bestaan uit het te verwachten pensioenbedrag en het pensioenbedrag in een goed weer- en in een slecht weerscenario.

Daarnaast zijn er een aantal moties ingediend.  Daarin wordt de regering verzocht om;

  • te onderzoeken of verschillende informatiekanalen (zoals het UPO, het pensioenregister, de website van pensioenuitvoerders en Pensioen-1-2-3) kunnen worden geharmoniseerd en of de derde pijler kan worden toegevoegd aan het Pensioenregister;
  • te waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken;
  • een variant in het pensioenregister op te nemen gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd;communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt;
  • zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector, brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen

Aanpak TKP

TKP maakt momenteel een impactanalyse van de gevolgen van de nieuwe wet voor de pensioenuitvoering en -communicatie. Pensioenfondsen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een  bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeert TKP de pensioenfondsen over de gevolgen van de wet, de openstaande punten en het stappenplan om per fonds de benodigde wijzigingen door te voeren.