Spring naar inhoud
Mijn TKP

Uitvoeringsaspecten van een nieuw ftk

Datum

Bij de keuze voor het nieuwe pensioencontract is het van belang om rekening te houden met de uitvoeringsaspecten. Pensioenen worden door deelnemers en pensioengerechtigden in toenemende mate gezien als complex. Ook strookt het beeld wat veel deelnemers en pensioengerechtigden hebben over pensioenen niet met de werkelijkheid. Het is daarom van groot belang dat bij de keuze en de invulling van het nieuwe contract rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de pensioenregelingen en dat voor de deelnemers en pensioengerechtigden de inhoud van het contract transparant is. Tevens is het essentieel dat zij een juist beeld hebben van de haalbaarheid van de toezegging en dat zij daardoor in staat zijn om de juiste financiële beslissingen te nemen. Door Gerard Frankema, manager Accountmanagement OPF, TKP Pensioen.

Bestuurlijke toetsing

Het bestuur zal dus naast de toets of het nieuwe pensioencontract financieel en juridisch haalbaar is nog de volgende toetsen moeten uitvoeren:

  1. Is het nieuwe pensioencontract uitvoerbaar?
  • Is het pensioencontract administratief goed in te richten?
  • Leiden de gemaakte afspraken tussen de sociale partners niet tot een ongewenste stijging van de uitvoeringskosten?
  1. Is het nieuwe pensioencontract uitlegbaar?
  • Kan het pensioenfonds het pensioencontract in begrijpelijke taal uit leggen aan de belanghebbenden, zodat zij een juist beeld hebben van de haalbaarheid van de regeling.
  • Niet over deelnemers praten, maar met deelnemers

In het consultatiedocument wordt het belang van uitvoeringsaspecten onderschreven. Wel bestaat het gevaar dat door de verschillende keuzemogelijkheden van het nieuwe financieel toetsingskader en de onduidelijkheid met betrekking tot een aantal technische aspecten de pensioenregeling dermate complex wordt dat de uitvoerbaarheid en de uitlegbaarheid ter discussie staan.

Een voorbeeld van deze complexiteit is dat bij het reële contract een keuze moet worden gemaakt tussen een ‘open systeem’ of een ‘gesloten systeem’. De wetgever spreekt de voorkeur uit voor de open variant, wat inhoudt dat bij de spreiding van de jaarlijkse verhogingen of verlagingen van de pensioenen ook de nieuwe opbouw wordt betrokken. Deze keuze lijkt de administratieve uitvoering en communicatie te vereenvoudigen, maar zorgt tevens voor toenemende complexiteit (bijvoorbeeld waardeoverdracht). Daarnaast doet de keuze ook een groter beroep op de risicodeling tussen deelnemers en pensioengerechtigden.

Besluitvorming en implementatie

De overgang naar het nieuwe pensioencontract heeft een grote impact op de uitvoering van de pensioenregeling. De doorlooptijd voor de administratieve aanpassingen vanaf het moment van besluitvorming bedraagt naar verwachting circa negen maanden. Deze doorlooptijd is afhankelijk van de complexiteit van de nieuwe regeling en gaat ervan uit dat bij de besluitvorming de uitvoeringsaspecten zijn meegewogen. Dit betekent dat de besluitvorming in het eerste kwartaal van 2014 moet zijn afgerond.

Aanbeveling en advies

Vanuit het perspectief van de uitvoerbaarheid van de regeling wordt aanbevolen om in de Wet herziening ftk expliciet rekening te houden met uitvoeringsaspecten door duidelijke keuzes te maken ten aanzien van bijvoorbeeld invaren, disconteringsvoet en inflatieverwachtingen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een integraal ftk (inclusief LAM), zoals ook wordt bepleit door de Pensioenfederatie.


Daarnaast moeten de uitvoeringsaspecten door de besturen en de sociale partners als beslissingscriteria in het besluitvormingsproces worden betrokken. De nieuwe pensioenregeling moet transparant en uitlegbaar zijn, waarbij het essentieel is dat de deelnemers en gewezen deelnemers een juist beeld hebben van de ambitie van de toezegging. Nieuwe (negatieve) verrassingen ondermijnen het vertrouwen in de sector. Tot slot zijn wij van mening dat één regime voor zowel de opgebouwde aanspraken als de toekomstige aanspraken en het beperken van overgangsrecht van groot belang is voor de uitvoerbaarheid en de heldere communicatie.