Spring naar inhoud
Mijn TKP

Punten ter verbetering van de Wet pensioencommunicatie

Datum

Op 8 februari 2017 is het wetsvoorstel voor de Verzamelwet Pensioenen 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2017. In dit wetsvoorstel komen onder meer verbeteringen aan de orde voor de Wet pensioencommunicatie. Wat betekent dit voor pensioenfondsen? We zetten de belangrijkste verbeteringen kort op een rij.

  • Overgangsrecht Pensioen 1-2-3 aangepast
  • Instemming digitaal informeren mag ook digitaal
  • Voorwaardelijkheidsverklaring niet in alle informatie nodig

Overgangsrecht Pensioen 1-2-3 aangepast

Vanaf 1 juli 2016 moeten pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 digitaal aanbieden. Die plicht geldt op dit moment alleen voor de informatie voor actieve deelnemers. Vanaf 1 juli 2017 geldt deze plicht ook voor de informatie voor slapers, pensioengerechtigden en ex-partners. Aangezien veel slapers en pensioengerechtigden ooit hebben meegedaan aan regelingen die soms al geruime tijd niet meer gelden, zou dat leiden tot extra administratieve lasten. Om die reden wordt het overgangsrecht aangepast, zodat de genoemde bepaling niet geldt voor informatie die betrekking heeft op de periodes vóór 1 juli 2016. Slapers en pensioengerechtigden kunnen deze informatie wel op verzoek ontvangen van de pensioenuitvoerder.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen?

De Pensioenfederatie is gestart met de ontwikkeling van een format voor de afzonderlijke Pensioen 1-2-3's voor deze groepen. Zodra deze formats beschikbaar zijn, zal TKP fondsen ondersteunen bij het invullen en plaatsen van deze Pensioen 1-2-3's op de website.

Instemming digitaal informeren mag ook digitaal

De Pensioenwet schrijft op dit moment voor dat de pensioenuitvoerder de belanghebbende vooraf schriftelijk moet informeren als hij voornemens is om op digitale wijze informatie te verstrekken. De belanghebbende kan hiertegen bezwaar
maken. De wens van pensioenuitvoerders is om hierover ook digitaal te mogen informeren. Het wetsvoorstel komt aan deze wens tegemoet, zij het onder enkele extra voorwaarden.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen?

Pensioenfondsen mogen deelnemers digitaal om instemming vragen bij het verstrekken van informatie via de digitale weg.  Wel geldt daar een aanvullende voorwaarde bij: de betrokkene moet in een dergelijk geval expliciet instemmen met de digitale verstrekking.

Voorwaardelijkheidsverklaring niet langer in alle informatie nodig

De wet bepaalt dat toeslagverlening alleen voorwaardelijk is als in de informatie een zogenaamde voorwaardelijkheidsverklaring is opgenomen. De wetgever wil de reikwijdte beperken zodat niet in alle informatie een voorwaardelijkheidsverklaring hoeft te staan, maar alleen daar waar deze informatie relevant is voor de deelnemer.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen?

Pensioenfondsen hoeven met deze aanpassing alleen de voorwaardelijkheidsverklaring op te nemen in de verplichte en overige persoonlijke informatie over toeslagverlening.