Spring naar inhoud
Mijn TKP

Motie Omtzigt over terugvorderen

Datum
Auteur
865
Leestijd
3 minuten

Op 12 maart jongstleden heeft de Tweede Kamer een motie van het kamerlid Omtzigt aangenomen. Daarin wordt het kabinet verzocht een voorstel uit te werken, waardoor deelnemers meer rechtszekerheid krijgen van het pensioenfonds over hun rechten.

Aanleiding voor de motie was de aankondiging van het ABP dat het ten onrechte uitbetaald pensioen gaat terugvorderen bij enkele honderden gepensioneerden. Het gaat dan om te veel uitgekeerd extra ouderdomspensioen dat gebaseerd is op de gegevens die de Sociale Verzekeringsbank aan het pensioenfonds leverde. Maar deze gegevens bleken niet juist.

Onze mening

Inhoudelijk kun je van alles vinden van de motie. Uitgangspunt van de rechtspraak is dat terugvordering alleen mogelijk is als het duidelijk kon zijn dat het uitgekeerde bedrag niet juist was (kenbaarheid). Of als het aan betrokkene zelf te wijten is dat het bedrag onjuist is (verwijtbaarheid). De motie wekt de suggestie alsof ook in die gevallen terugvordering niet mogelijk is. Dat staat haaks op het rechtsgevoel. En hoe verhoudt de motie zich tot de bepaling in ons Burgelijk Wetboek waarin geregeld is dat iemand die iets onverschuldigd heeft betaald, dit terug mag vorderen?

Hoe nu verder?

Een motie is een uitspraak van de Kamer over een bepaald beleidsmatig onderwerp en wordt vaak gebruikt om een conclusie van een debat of een actiepunt of verzoek aan de minister vast te leggen. De minister is niet verplicht om een motie ook uit te voeren. Een motie is dus niet bindend. Daarnaast is het aan het kabinet om te bepalen wat er met een motie gebeurt en hoe daarop wordt gereageerd. De Kamer kan immers niet op de stoel van de regering gaan zitten.

Minister Koolmees raadde de motie af. Met name omdat er al een evaluatie plaatsvindt over de pensioencommunicatie en het punt van de status en rechtszekerheid van het UPO daarin wordt meegenomen. De minister gaf aan bereid te zijn om verder onderzoek hiernaar te willen doen, maar vindt vastlegging in wetgeving daarvan een stap te ver.  

We moeten afwachten hoe het kabinet reageert op de motie. Wij houden u op de hoogte.

Motie van het lid Omtzigt (voorgesteld 6 maart 2019)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat deelnemers geen afdwingbare rechten kunnen ontlenen aan uniforme pensioenoverzichten en jaarafschriften van een pensioenfonds, zoals bij het ABP, dat nu voornemens is uitgekeerde bedragen terug te vorderen;

van mening dat deelnemers van hun pensioenfonds een opgave van rechten moeten krijgen die rechtszekerheid biedt over de opgebouwde rechten (inclusief de hardheid en mogelijkheid tot kortingen);

verzoekt de regering, binnen een halfjaar een voorstel uit te werken waardoor deelnemers rechtszekerheid kunnen krijgen van hun pensioenfonds over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen en daarvoor zo nodig een wetswijziging voor te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt