Spring naar inhoud
Mijn TKP

Kosten DigiD en Berichtenbox vanaf 2018 voor rekening van pensioenfondsen

De kosten voor het gebruik van DigiD en de Berichtenbox van Mijn Overheid worden met ingang van 2018 in rekening gebracht door BZK/Logius. Dit is zonder vooraankondiging in de septembervergadering van de Uitvoeringsraad van de Pensioenfederatie vastgesteld. De Pensioenfederatie en de pensioenfondsen zijn (onaangenaam) verrast.

De Pensioenfederatie heeft dit namens de fondsen aanhangig gemaakt. Eerder is al besloten dat kosten over 2018 door de Pensioenfederatie als lumpsum zouden worden betaald voor alle pensioenfondsen samen. Dit in verband met de systematiek van Logius waarbij de kosten voor pensioenfondsen op voorhand niet goed in te schatten zijn.

De door de Pensioenfederatie te betalen lumpsum (op basis van de prognoses die de pensioenfondsen hebben afgegeven) bedraagt € 1,2 miljoen, hetgeen voor alle pensioenfondsen samen een voordeel van € 1,3 miljoen is ten opzichte van de kosten op basis van de systematiek van Logius (€ 2,5 miljoen). De Pensioenfederatie gaat deze kosten doorbelasten aan de individuele fondsen op basis van het door Logius meest recent opgegeven werkelijke gebruik over de periode mei 2017 – april 2018. Hiermee zijn dan alle kosten over 2018 afgerekend en er volgt geen eindafrekening over 2018.

De Pensioenfederatie zal rechtstreeks een nota versturen aan de pensioenfondsen. Het bestuursbesluit van de Pensioenfederatie is niet bindend voor pensioenfondsen. Wel doet de Pensioenfederatie een oproep om deze bijdrage te leveren gezien de voordelen die er voor het fonds en de hele sector mee gemoeid zijn.

In de genoemde vergadering van 12 september van de Pensioenfederatie is overigens ook vastgesteld dat de doorbelasting ten aanzien van de Berichtenbox niet juist is. In de opstelling ontbreken een aantal fondsen. De Pensioenfederatie stelt samen met Logius met spoed een nieuwe doorbelasting op. Zodra deze doorbelasting is vastgesteld, worden de pensioenfondsen hierover geïnformeerd.