Spring naar inhoud
Mijn TKP

IORP-richtlijn en gevolgen voor Uniform Pensioenoverzicht

Datum

In april j.l. heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de gevolgen  van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORP) voor de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Deze richtlijn heeft ook gevolgen voor het nieuwe UPO-model.  

Nederland behoort met het nieuwe UPO-model van 2017 en het gelaagd aanbieden van informatie (Pensioen 1-2-3) tot de Europese voorhoede. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pleiten ervoor dat, bij de vertaling van IORP in Nederlandse wetgeving, de informatie gelaagd wordt aangeboden, het aantal documenten wordt beperkt en de begrijpelijkheid en informatiebehoefte van deelnemers de toetssteen is. Toch is nog de vraag hoe de overheid en de toezichthouders invulling willen geven aan de aanvullende eisen van IORP.

Aanvullende eisen IORP voor UPO

De nieuwe IORP-richtlijn stelt vanaf 2019 aanvullende eisen aan het UPO. Naast de huidige gegevens van het UPO moet de deelnemer geïnformeerd worden over:

  1. het te bereiken pensioen met een waarschuwing dat die projecties kunnen verschillen van de definitieve waarde van de ontvangen uitkeringen. Indien de pensioenprojectie op basis van economische scenario's wordt voorspeld, moet die informatie ook een meest realistisch scenario en een ongunstig scenario bevatten;
  2. informatie over de bijdragen die de werkgever en de deelnemer in de afgelopen twaalf maanden hebben betaald in het kader van de pensioenregeling;
  3. een overzicht van de kosten die de pensioenuitvoerder gedurende ten minste de afgelopen twaalf maanden heeft ingehouden;
  4. informatie over het financieringsniveau van de pensioenregeling in haar geheel (dekkingsgraad).

Het tonen van het bereikbaar pensioen (inclusief scenario’s) wijkt af van de huidige Pensioenwet, waarbij het uitgangspunt is om het te bereiken pensioen (inclusief scenario’s) niet langer te tonen op het UPO maar op mijnpensioenoverzicht.nl of via de Mijnomgeving. Daarnaast moet volgens de IORP-richtlijn de informatie over de bijdrage, de kosten en de dekkingsgraad weergegeven worden op het pensioenoverzicht.  Met deze aanvullende eisen wordt het UPO uitgebreider in plaats van korter. 

Digitaal beschikbaar stellen?

Deze informatie mag volgens de richtlijn digitaal beschikbaar worden gesteld, maar moet op verzoek op papier worden verstrekt. Artikel 38 lid 3 van de richtlijn bepaalt dat de informatie in het pensioenoverzicht aan iedere deelnemer ter beschikking moet worden gesteld in enigerlei elektronische vorm, onder meer op een ‘duurzame drager’ of op een website, dan wel op papier.

Hiermee lijkt er ruimte te zijn om het UPO met aanvullende eisen digitaal beschikbaar te stellen zonder dat het UPO uitgebreid moet worden. Via doorlinks en gelaagdheid zou de aanvullende informatie eenvoudig in de Mijnomgeving van de pensioenuitvoerder kunnen worden weergegeven. 

Over de wijze waarop de informatie gepresenteerd moet worden, is momenteel overleg gaande tussen het ministeries van SZW en Financiën, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Onze visie: deelnemer centraal

In een tijd waarin online ontwikkelingen razendsnel gaan en digitalisering hoog op de agenda staat voor veel pensioenuitvoerders, lijkt het voor de hand te liggen om de aanvullende eisen van de IORP-richtlijn op een slimme manier te verwerken in een online omgeving. Daar kunnen deelnemers doorklikken en eenvoudig inzicht krijgen in de (wettelijk) verplichte informatie. Daarmee kan de informatie persoonlijk en interactief worden aangeboden. Onze visie is dat we ook bij deze richtlijn de deelnemer centraal houden en komen tot een oplossing die in het belang van de deelnemer is.