Spring naar inhoud
Mijn TKP

Hoe ver bent u met de aanpassingen door het nFTK?

Datum

Op 1 januari 2015 is de wet ‘Aanpassing financieel toetsingskader’ in werking getreden. Pensioenfondsen hebben tot 1 juli 2015 de tijd om aan de meeste onderwerpen van het gewijzigd kader te voldoen. Dit betekent dat de afgelopen periode in het teken stond van vele overleggen om de wijzigingen in de wetgeving te verwerken en tot besluiten te komen.

Op 16 januari heeft de toezichthouder (DNB) een sectorbrief verstuurd. In deze sectorbrief wordt weergegeven wat de toezichthouder van pensioenfondsen verlangt en wanneer. Het is goed om deze brief als checklist te gebruiken in het proces tot 1 juli. Verder heeft DNB nu ook diverse lagere regelgeving gepubliceerd.

We zetten de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode op een rijtje: 

Beleidsdekkingsgraad

De eerste maanden van 2015 zijn roerig geweest op het gebied van de financiële markten. Dit werd met name veroorzaakt door grote schommelingen van de rente. Aanvankelijk daalde deze sterk om vervolgens vanaf eind april in recordtempo te stijgen. Per saldo is de huidige rente nog steeds lager dan het niveau van eind 2014.

De beleidsdekkingsgraad heeft in deze periode bewezen te doen waarvoor het is ingevoerd: het stabiliseren van de dekkingsgraad. Waar de actuele dekkingsgraad zwaar werd beïnvloed door de renteschommelingen, was dit voor de beleidsdekkingsgraad veel minder het geval. Dit kan overigens tot gevolg hebben dat de stijging van de beleidsdekkingsgraad achterblijft bij die van de actuele. Met dit fenomeen zullen we moeten leren leven. Het omgekeerde kan immers ook gebeuren.

Vereist eigen vermogen

De eerste uitkomsten van het vereiste eigen vermogen (VEV) op basis van de nieuwe rekenmethodiek zijn inmiddels gerapporteerd. Over het algemeen heeft de nieuwe methodiek tot een stijging van het VEV geleid. Dit was ook voorspeld, maar de mate van stijging is toch wel erg fondsspecifiek gebleken.

Belangrijke constatering bij de eerste berekeningen is dat nog niet alle pensioenfondsen het strategisch beleid ‘VEV-proof’ hebben gemaakt. Binnen de nieuwe rekenmethodiek wordt meer gedetailleerde informatie verlangd dan voorheen het geval was. Het is belangrijk om daar kritisch naar te kijken.

Herstelplannen

Nu de beleidsdekkingsgraden en het VEV per 1 januari 2015 en 31 maart 2015 zijn uitgerekend, is het voor alle pensioenfondsen duidelijk of vóór 1 juli 2015 een herstelplan moet worden ingediend of niet. De meeste pensioenfondsen voor wie dit geldt hebben hierover eind maart een instructiebrief van DNB ontvangen. In de brief wordt onder andere gemeld dat altijd moet worden toegelicht op basis waarvan de hersteltermijn is gekozen. Voorheen leek dit alleen vereist als een kortere termijn werd gekozen dan maximaal was toegestaan.

Naast de instructiebrief is er veel informatie gepubliceerd op de website van DNB, bijvoorbeeld over het bepalen van het maximale verwachte portefeuillerendement

ABTN

Alle pensioenfondsen hebben eind april een brief ontvangen van de toezichthouder met betrekking tot de actualisatie van de ABTN. In de basis verandert de ABTN als gevolg van het nFTK niet. Wel moeten een aantal zaken explicieter gemaakt worden. Concreet voorbeeld hiervan is de risicohouding van het pensioenfonds.

Nieuw is wel dat pensioenfondsen gevraagd wordt een self assessment in te vullen. Deze dient samen met de ABTN te worden ingediend vóór 1 juli 2015. Pensioenfondsen die per die datum de risicohouding nog niet adequaat hebben vastgelegd mogen tot 1 oktober een aangepaste ABTN inleveren. Dit betreft echter slechts een aanpassing. De deadline van 1 juli geldt dus ook voor deze pensioenfondsen.

Haalbaarheidstoets

DNB heeft eind maart meer duidelijkheid gegeven over de exacte invulling van de haalbaarheidstoets. Hierbij werd een toelichting gegeven op de werking van de toets, de berekening van het pensioenresultaat en de uitvoering van de toets. Kort daarna zijn ook de voorgeschreven scenariosets gepubliceerd.

Een openstaand vraagstuk is nog hoe de rapportage met betrekking tot de haalbaarheidstoets moet geschieden. DNB heeft aangegeven begin juni met meer informatie hierover te komen. Uiterlijke inleverdatum van de aanvangshaalbaarheidstoets per 1 januari 2015 is nog steeds 1 oktober 2015.