Toekomstbestendig indexeren (TBI)

De voorwaarden waaronder een toeslag mag worden verleend, worden verder aangescherpt. Zo gaan de volgende voorwaarden gelden:

  • Toeslagverlening mag pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%;
  • Het pensioenfonds mag niet meer indexeren dan dat er op basis van het beschikbare vermogen boven de 110% aanwezig is;
  • Toeslagverlening mag op basis van nominaal uitgangspunt of aan de hand van een (externe) maatstaf. Hierbij geldt dat je niet meer mag geven dan x%, waarbij de x% berekend moet worden alsof je jaarlijks samengesteld deze x% toekent. Naar schatting geldt dat voor elke 1% indexatie die je zo berekend er ongeveer 10%-punten dekkingsgraad nodig zijn.

De invoering van het principe van toekomstbestendig indexeren zal nopen tot het herzien van het huidige indexatiebeleid. Verwacht mag worden dat, gegeven de huidige beleidsdekkingsgraad, de indexering voor de komende jaren minimaal zal zijn. Omdat een toeslag pas gegeven kan worden vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% en pas een volledige toeslag vanaf de toekomstbestendige grens (circa 130%) werkt dit in het nadeel van de huidige gepensioneerden en in het voordeel van de huidige jongeren. Deze systematiek is bedoeld als tegenhanger voor het mogen uitsmeren van kortingen. Het hanteren van beide methodieken zorgt ervoor dat er sprake is van een evenwichtige tijdsevenredige verdeling van de plussen en minnen over de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De in het verleden voorgeschreven toeslagmatrix vervalt. Wel moet de toeslagambitie, de wijze van toekenning van indexatie en het feit of het pensioenfonds in staat is om het ambitieniveau waar te maken (zie hoofdstuk 9 ‘Haalbaarheidstoets’), nog worden gecommuniceerd richting deelnemers. De wijze waarop dit gebeurd is vorm vrij en mag worden ingevuld door het pensioenfonds zelf.

Onduidelijkheid:

Nog onduidelijk is hoe rekening gehouden dient te worden met afwijkende maatstaven tijdens een actieve opbouwfase en de inactieve-/uitkeringsfase. Dit zal op basis van lagere regelgeving en Q&A’s van DNB verder verduidelijkt dienen te worden.