Privacystatement

Privacyverklaring TKP Pensioen B.V.

Datum: 17 mei 2018
Versie: 1.0

TKP Pensioen B.V. verwerkt o.a. via haar website (www.tkppensioen.nl) privacygevoelige gegevens – oftewel persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder ander dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te wissen en over te dragen.


TKP Pensioen B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit met welke doeleinden wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens


Contactformulier
Via ons contactformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van uw toestemming en alleen om contact met u op te nemen ter behandeling van de door u gestelde vraag of uw opmerking. Nadat wij uw vraag of opmerking volledig hebben afgehandeld, vernietigen wij uw gegevens.

U heeft het recht om uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van uw vraag of opmerking te allen tijde in te trekken. Dit verzoek kunt u per e-mail richten aan info@tkppensioen.nl of telefonisch doorgeven via +31 (0)50 582 19 90. Vanaf het moment dat u uw toestemming hebt ingetrokken, mogen wij uw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken en zullen wij de gegevens indien noodzakelijk vernietigen.

Om uw vraag of opmerking correct te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Achternaam;
 • De organisatie waar uw werkzaam bent;
 • Wat uw functie is;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor de pensioennieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief digitaal te kunnen toezenden, verwerken wij uw naam en e-mailadres tot wederopzegging. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. Afmelden kan door hierover een e-mail te sturen naar info@tkppensioen.nl of via de speciale afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Vanaf het moment dat u uw toestemming hebt ingetrokken, mogen wij uw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken en zullen wij de gegevens indien noodzakelijk vernietigen.

Sollicitatieformulier
Bij de indiening van uw sollicitatie verkrijgen wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst. De persoonsgegevens die wij voor dit doel hebben verkregen, gebruiken wij alleen voor de behandeling van uw sollicitatie. Indien uw sollicitatie wordt afgewezen, vernietigen wij uw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Mocht u na een afwijzing in de toekomst door ons willen worden geïnformeerd over het beschikbaar zijn van een passende vacature, dan kunt u ons toestemming geven om uw gegevens na afloop van uw sollicitatieprocedure nog een jaar te bewaren. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, dan kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming hebt ingetrokken, mogen wij uw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken en zullen wij de gegevens indien noodzakelijk vernietigen.

Om uw sollicitatie correct te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Roepnaam;
 • Voorletters;
 • Achternaam en tussenvoegsel;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functiegroep;
 • Opleidingsniveau;
 • Opleidingsrichting;
 • Diploma behaald;
 • Curriculum Vitae;
 • Motivatiebrief.

TKP Marktplaats
Wanneer u een kandidaat wilt voorstellen via de TKP marktplaats vragen wij u een account aan te maken. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om met u contact te onderhouden in het kader van de voordracht en de vervolgprocedure rondom de betreffende kandidaat. Wanneer u een jaar lang geen activiteiten hebt verricht met uw account, dan verwijderen wij uw account.

Voor het aanmaken van het account vragen wij van u de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer.

Categorieën van ontvangers

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen. Deze derde partijen zijn altijd gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Voor de ontwikkeling en het beheer van onze website evenals de TKP marktplaats maken wij gebruik van de dienstverlening van een derde. Deze derde kan tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in contact komen met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om aan ons inzage te vragen in uw persoonsgegevens. Wanneer de door ons verwerkte gegevens die u betreffen onjuist zijn, heeft u het recht deze te rectificeren. Verder heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen zodat u deze kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval u uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt of wanneer wij uw vraag, opmerking of sollicitatie volledig hebben afgehandeld, zullen wij uw gegevens wissen. Mocht het zo zijn dat u uw gegevens nodig heeft voor de instelling , uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan kunt u bij ons een verzoek indienen tot beperking van de verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u natuurlijk graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens TKP Pensioen B.V.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, wissing of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bezoekadres:
TKP Pensioen B.V.
Europaweg 27
9723 AS Groningen

Postadres:
TKP Pensioen B.V.
Postbus 501
9700 AM Groningen

+31 (0)50 582 1990
info@tkppensioen.nl

Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@tkppensioen.nl of Postbus 501, 9700 AM Groningen.