Keuze in bestuursmodellen

Keuze in bestuursmodellen

Met het nieuwe wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen kan straks gekozen worden uit meerdere bestuursmodellen. Welke dat zijn en welke kenmerken ze hebben, leggen we u in dit artikel uit.

Op 24 februari 2012 is het wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen ingediend bij de Tweede Kamer. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde eerder een voorontwerp van dit wetsvoorstel aan de Eerste en Tweede Kamer. Via een speciale website konden mensen hierop reageren. Mede naar aanleiding van deze reacties zijn wijzigingen in het wetsvoorstel doorgevoerd.

Er kan straks gekozen worden voor een bestuur dat uitsluitend bestaat uit deskundige externe beroepsbestuurders. Voor een aantal belangrijke besluiten heeft het bestuur dan de goedkeuring nodig van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Daarnaast kan gekozen worden voor een paritair model dat bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, maar met de mogelijkheid van externen als vertegenwoordiger van deze geledingen. In dit model hebben pensioengerechtigden dus recht op een plek in het bestuur. Aanvullend is in het wetsvoorstel bepaald dat werkgevers in dit bestuursmodel minder zetels krijgen als de pensioenpremie gemaximeerd is.
 

De ‘one-tier board’ (het gemengde model), waarbij sprake is van een algemeen en een dagelijks bestuur, komt niet terug in het wetsvoorstel. De belangrijkste argumentatie daarvoor is dat het onwenselijk is dat bestuur toezicht houdt op zichzelf. In het gemengde model was geen sprake van een onafhankelijk intern toezicht, maar hield het algemeen bestuur toezicht op het dagelijks bestuur.


Bedrijfstakpensioenfondsen moeten straks een raad van toezicht instellen; ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een visitatiecommissie als vorm van intern toezicht. Het verantwoordingsorgaan vervalt.

Pensioenfondsen met een paritair model moeten een deelnemers- en pensioengerechtigdenorgaan instellen. Dit orgaan heeft de taken die nu bij het verantwoordingsorgaan liggen. De adviesrechten van de huidige deelnemersraad komen te vervallen. De deelnemersraad is destijds in het leven geroepen om pensioengerechtigden medezeggenschap te geven. Nu pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigd zijn (en er dus sprake is van zeggenschap in plaats van medezeggenschap), zijn deze adviesrechten volgens het wetsvoorstel niet meer nodig.

Inmiddels heeft de Pensioenfederatie in een position paper een reactie op het wetsvoorstel gegeven.