Overgangsmaatregel ter overbrugging verhoging AOW-leeftijd

Overgangsmaatregel ter overbrugging verhoging AOW-leeftijd

Laatst gewijzigd op 21 maart 2016

Normaal gesproken kan uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen worden gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering, bijvoorbeeld om te compenseren voor een periode dat er nog geen recht is op een AOW-uitkering. In die periode wordt dan gekozen een hogere uitkering te ontvangen, waarbij de levenslange uitkering na die periode wordt verlaagd. Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat een overgangsmaatregel biedt voor gepensioneerden die bij de ingang van het pensioen niet hebben kunnen anticiperen op de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Als de pensioenuitkering is ingegaan vóór 1 januari 2016, kan tot uiterlijk de leeftijd van 65 jaar en 5 maanden alsnog gekozen worden voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering. Een dergelijk regeling was er al voor gepensioneerden die niet hebben kunnen anticiperen op de eerste stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.  De mogelijkheid na pensioeningang alsnog te kiezen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering, wordt per 1 juli 2016 weer uit de Pensioenwet geschrapt.

Op 19 februari 2016 heeft het Kamerlid Klein het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibilisering ingangsdatum AOW’ bij de Tweede Kamer ingediend, waarmee het mogelijk wordt de AOW-uitkering eerder of later dan de AOW-gerechtigde leeftijd in te laten gaan. De AOW-uitkering kan in het voorstel tot maximaal vijf jaar worden uitgesteld, waarbij de bruto-uitkering voor elk uitgesteld jaar 6,5% hoger wordt. De uitkering kan maximaal vijf jaar eerder ingaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd, waarbij de netto-uitkering met 6,5% wordt verlaagd voor elke jaar vervroeging. Op grond van de huidige fiscale wetgeving komt dat neer op een brutoverlaging van 7,2%. Over de vervroegde AOW-uitkering is AOW-premie verschuldigd, maar dat wordt gecompenseerd met een hogere AOW-uitkering. Op die manier is er voor een betrokkene geen ‘extra nadeel’ van het vervroegen van de AOW-uitkering.

De wet waarmee de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd, is op 2 juni 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Daarmee gaat in 2016 de AOW-leeftijd een maand verder omhoog dan het geval was onder de daarvoor geldende AOW. Het initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibilisering ingangsdatum AOW’ is in behandeling bij de Tweede Kamer. In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt een beoogde datum van inwerkingtreding genoemd van 1 januari 2018.