Pensioenkoepels sluiten convenant over het arbeidsongeschiktheidsrisico

Pensioenkoepels sluiten convenant over het arbeidsongeschiktheidsrisico

Laatst gewijzigd in

Bij het wisselen van werkgevers kunnen werknemers hun dekking bij arbeidsongeschiktheid verliezen. Daarom hebben vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een convenant opgesteld met afspraken over een uniforme toepassing van het inloop- en uitlooprisico.

Vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben op 23 januari 2013 een convenant opgesteld voor een uniforme dekking van de risico’s van arbeidsongeschiktheid (premievrije deelneming en arbeidsongeschiktheidspensioen).
Het convenant moet voorkomen dat werknemers niet van werkgever wisselen, omdat ze bij het wisselen van werkgever hun dekking bij arbeidsongeschiktheid kunnen verliezen. Pensioenuitvoerders hebben de arbeidsongeschiktheidsrisico’s namelijk vaak op verschillende wijzen gedekt. Deze verschillen spitsen zich met name toe op de dekking van het zogenaamde inloop- en uitlooprisico. Het convenant bevat dan ook voornamelijk afspraken over een uniforme toepassing van het inloop- en uitlooprisico.

Premievrije deelneming ten gevolge van arbeidsongeschiktheid

Volgens het convenant zal voor een premievrije deelneming de dekking van het inlooprisico het uitgangspunt worden. Dat betekent dat een toename van de arbeidsongeschiktheid door de nieuwe pensioenuitvoerder gedekt wordt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat betreft een arbeidsongeschiktheidspensioen zal het dekken van het uitlooprisico het uitgangspunt worden. Dat betekent dat een toename in de mate van arbeidsongeschiktheid, nadat een werknemer bij een nieuwe werkgever in dienst is getreden en aan een nieuwe pensioenregeling is gaan deelnemen, gedekt wordt door de oude pensioenuitvoerder.

Het opnemen van bepalingen omtrent een premievrije voortgezette opbouw of tot het doen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is niet verplicht. Het convenant bevat wel minimumafspraken waaraan pensioenuitvoerders zouden moeten voldoen, maar het convenant schrijft niet aan sociale partners voor dat een pensioenregeling het arbeidsongeschiktheidsrisico moet dekken. Bovendien zijn afwijkingen ten gunste van werknemers altijd mogelijk. Het streven van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie is er op gericht dat sociale partners de aanbevelingen uit het convenant zoveel mogelijk opvolgen en (indien nodig) de pensioenregelingen uiterlijk per 1 januari 2014 aanpassen. In dat geval lopen werknemers zo min mogelijk financieel risico als ze van werkgever wisselen en wordt de arbeidsmobiliteit bevorderd.