Inschatting gevolgen aangepast FTK per 1-1-2015

Inschatting gevolgen aangepast FTK per 1-1-2015

Dit rapport geeft een inzicht in de onderwerpen uit het aangepast Financieel Toetsingskader (FTK) die van invloed zijn op de beleidsvorming in dit kader die u als pensioenfondsbestuur moet nemen.

Op 17 december 2014 is het wetvoorstel “Wet aanpassing financieel toetsingskader” aangenomen door de Eerste Kamer en de wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Een groot aantal uitwerkingen van de wet ligt al vast in de uitvoeringsbesluiten die tegelijkertijd met de gewijzigde wetteksten zijn gepubliceerd. Op dit moment moet een aantal punten in lagere regelgeving nog verder worden uitgewerkt. In dit rapport zijn dan ook (in)schattingen gegeven van de punten die van invloed zijn op de regeling en/of de financiële opzet van het pensioenfonds, op basis van hetgene nu bekend is. Per onderwerp wordt aangegeven of er onduidelijkheden zijn en zo ja, welke zaken nog nader moeten worden ingevuld.

In de kolom aan de rechterzijde van deze pagina vindt u onderwerpen die aan bod komen.