Evaluatie uitvoeringskosten positief

Evaluatie uitvoeringskosten positief

Na de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie eind 2011 over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen, heeft de Pensioenfederatie in oktober een tussentijdse evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De rapportage is gebaseerd op gegevens uit 158 jaarverslagen van pensioenfondsen, die medio dit jaar beschikbaar waren. Deze 158 fondsen vertegenwoordigen 91 procent van het totaal aan belegd vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen. Dat maakt de resultaten representatief voor de sector als geheel. Uit deze resultaten komt naar voren dat de doelstellingen die vorig jaar zijn bepaald, ruimschoots zijn gehaald. Uitgaande van het belegd vermogen als maatstaf heeft 85 procent van de onderzochte fondsen in het jaarverslag over 2011 conform de aanbevelingen gerapporteerd over de kosten van pensioenbeheer en zelfs 91 procent over de kosten van het vermogensbeheer. 76 procent heeft bovendien de transactiekosten apart inzichtelijk gemaakt. Met name bij deze transparantie over transactiekosten loopt de Nederlandse pensioensector internationaal voorop.

De rapportage biedt ook inzicht in de hoogte van de kosten. Bij vermogensbeheerkosten en transactiekosten bedroegen deze kosten gemiddeld respectievelijk 0,40 procent en 0,13 procent van het belegd vermogen. De kosten van het pensioenbeheer kwamen per fonds gemiddeld uit op 302 euro per deelnemer.

Mediaberichtgeving niet altijd eenduidig

Ondanks deze positieve resultaten over de naleving van de aanbevelingen van de Pensioenfederatie, verschenen recent artikelen in de media met de conclusie dat dat de kosten erg hoog zouden zijn. Naar aanleiding hiervan werden opnieuw vragen gesteld door Tweede Kamerleden. Uit deze berichtgeving blijkt dat niet altijd op een eenduidige manier wordt gesproken over kosten.

Zo moeten kosten van de pensioenadministratie niet alleen gerelateerd worden aan de actieve deelnemers, maar aan het totaal aantal deelnemers (inclusief gepensioneerden en slapers). Daarnaast moeten kosten van vermogensbeheer worden gerelateerd aan het belegd vermogen en niet aan de premie, die voor slechts een deel van de deelnemers wordt betaald. Bovendien is het belangrijk te stellen dat kosten alleen niet bepalend zijn voor de prestaties van een pensioenfonds. Er moet ook gekeken worden naar het beleggingsrendement en de kwaliteit van de administratie en communicatie.