DNB controleert kwaliteit financieel crisisplan

DNB controleert kwaliteit financieel crisisplan

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2015

DNB heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de financieel crisisplannen, die pensioenfondsen hebben opgesteld. In dit artikel leest u welke bevindingen er zijn gedaan en welke verbeterpunten er zijn.

Sinds 1 mei van dit jaar moeten alle pensioenfondsen een financieel crisisplan hebben opgenomen in hun ABTN. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een sectorbreed onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van deze plannen.In dit onderzoek is gekeken naar de verplichte onderdelen c.q. opzet van het crisisplan, alsmede naar de concrete inhoud. In de brief van 29 oktober jl. doet DNB een verslag van dit onderzoek. Hierin concludeert DNB dat de kwaliteit van de plannen sterk varieert en in veel gevallen voor verbetering vatbaar is. Op basis van deze conclusie wordt aan alle pensioenfondsbesturen gevraagd of de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn om (nogmaals) het eigen crisisplan te beoordelen en mogelijk aan te passen. DNB vindt namelijk dat een bestuur goed voorbereid moet zijn op een financiële crisissituatie, waarbij de deelnemers een indruk moeten krijgen van wat hen te wachten staat in zo’n geval. Het nut en de noodzaak van het hebben van een kwalitatief goed financieel crisisplan is, naar mening van DNB, gelet op de huidige ontwikkelingen in de sector onverminderd hoog.

De belangrijkste verbeterpunten die worden gesignaleerd, zijn:

  • Het bestuur moet bepalen wanneer een mogelijke korting concreet wordt toegepast en doorgevoerd (inclusief benoemen van het moment of datum); dit moet onderdeel zijn van het crisisplan.
  • De deelnemer moet inzicht krijgen welke maatregel (oorzaak en gevolg) op welk moment wordt genomen. Deze informatie is vaak niet concreet opgenomen in het crisisplan.
  • De wijze waarop de communicatie over de maatregelen in het crisisplan zijn opgenomen, moet concreter worden ingevuld: wanneer wordt aan wie waarover gecommuniceerd. DNB adviseert hiervoor een matrixtabel op te nemen in het crisisplan.
  • Dit geldt ook voor het besluitvormingsproces: wanneer wordt welk besluit genomen en wie moet daarbij betrokken worden (inclusief een tijdkader). Ook hier adviseert DNB een matrixtabel op te nemen.
  • De motivering voor de evenwichtige belangenafweging ontbreekt vaak in het crisisplan. Het bestuur moet omschrijven welke maatregelen voor welke doelgroep geldt en met welke reden.

In de brief van 29 oktober wordt een concept crisisplan gepresenteerd met daarbij een raamwerk met vragen en aandachtspunten. Dit raamwerk kan prima dienen als blauwdruk om het huidige crisisplan te vergelijken en eventuele verbeterpunten te signaleren.