Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk thema voor pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft er veel aandacht voor en verwacht van pensioenfondsen een gestructureerde en geformaliseerde vorm van beleidsvoering en risicomanagement. TKP ondersteunt uw pensioenfonds graag bij het opstellen van de risicomanagement strategie. Het pensioenfonds bepaalt daarbij het risicoprofiel en de risicobereidheid. Wij helpen u bij het identificeren van risico’s en het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing. Vervolgens voeren wij dit beleid uit, monitoren de potentiële risico’s en rapporteren het fondsbestuur over de voortgang en beheersmaatregelen.

Quinto-P aanpak

DNB heeft in 2011 onderzoek gedaan bij 10 pensioenfondsen naar de kwaliteit van de pensioenadministratie. Dit onderzoek vond plaats onder de codenaam Quinto-P. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de DNB in april 2012 een brief naar alle pensioenfondsen gestuurd, waarin “DNB verzoekt (…) om kritisch te onderzoeken of er onvolkomenheden voorkomen in uw al dan niet uitbestede pensioenadministratie en, in dat geval de benodigde herstelmaatregelen te treffen.” De hamvraag is: krijgt de deelnemer waar hij recht op heeft.

Hoe ziet de Quinto-P aanpak van TKP er uit?

Eerst wordt er voor ieder pensioenfonds een risicoanalyse gemaakt. Hierbij wordt geïnventariseerd of de brondata en brondocumenten volledig zijn. Vervolgens wordt aan alle disciplines binnen de organisatie die rechtstreeks bij de fondsadministratie betrokken zijn, gevraagd om aan te geven welke risico’s er vanuit hun optiek zijn aan te wijzen.

De risico’s worden gewogen naar de impact op de aanspraken van de deelnemer en de kans dat de situatie zich in de administratie voordoet. Er wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn of worden getroffen om het risico te verkleinen. 

 

Meer informatie

Steekproef ter controle

Na de risicoanalyse wordt aanvullend een gestratificeerde steekproef uitgevoerd op de mutaties in PPS, het administratiesysteem van TKP. Alle mutaties worden in enkele risicocategorieën ingedeeld.

Vervolgens wordt uit iedere risicocategorie een aantal willekeurige voorkomens van die mutaties getrokken en gecontroleerd. Deze aanpak van TKP biedt de mogelijkheid om een gekwantificeerd oordeel te geven over de kwaliteit van de totale administratie. Het Quinto-P onderzoek maakt deel uit van de standaard dienstverlening van TKP en wordt volledig opgenomen in de bestaande set aan beheersingsmaatregelen.

Meer informatie


ISAE 3402 Type II

Vanaf 2003 biedt TKP aan haar klanten een belangrijke waarborg voor betrouwbare financiële verslaglegging door het toetsen en opmaken van een zeer gedetailleerd ISAE 3402, type II rapport. Deze ‘assurance-rapportage’, die we jaarlijks aan de pensioenfondsen verstrekken, is een kwaliteitsstempel op de interne beheersing en onze dienstverlening aan onze klanten.

Wat is een ISAE 3402 type II-rapport?

ISAE 3402 (voorheen SAS-70) is een wereldwijde en internationaal geaccepteerde ‘assurance’ standaard (International Standard on Assurance Engagements) voor rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij een service organisatie. Een ISAE 3402 -rapport kent twee typen:

  • Type I: is gericht op de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen;
  • Type II: is naast de opzet en het bestaan ook gericht op de effectieve werking van de beheersmaatregelen over een bepaalde periode.

De Type II verklaring van TKP geeft aan dat de effectieve werking van deze beheersmaatregelen zijn bewezen, wat getoetst en verklaard wordt door de onafhankelijke accountant

Inzicht in interne beheersing van onze processen
Het doel van het rapport is onze klanten inzicht geven in de aan TKP uitbestede processen en in hoeverre deze processen van begin tot het eind juist, tijdig en volledig worden uitgevoerd. Middels de ISAE rapportage weten klanten dat hun pensioenadministratie bij ons is goede handen is.

ISAE-3402 assurance rapport 2015
Klanten besteden pensioenbeheeractiviteiten uit aan TKP. ISAE geeft zekerheid bij uitbesteding. In het ISAE-rapport van TKP zijn alle processen van de pensioenadministratie beschreven en getest door het externe accountantskantoor PwC. TKP toont met deze ISAE 3402-verklaring aan in hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van diensten die klanten aan haar hebben uitbesteed. 

Voortdurend beoordeelt TKP, risico gebaseerd, haar interne beheersingsraamwerk wat leidt tot het herijken, verbeteren en toevoegen van nieuwe processen, controles en beheersmaatregelen. Dit heeft geleid tot het herijken en toevoegen van een aantal nieuwe processen, controles en beheersmaatregelen. TKP speelt met deze uitbreiding van haar stelsel van interne beheersing in op actuele thema’s in de pensioenuitvoering en hiermee wordt nog beter en transparanter inzicht gegeven verantwoording afgegeven aan haar klanten. Dit komt ook verdere uiting in dit rapport door het thema wat is opgenomen in het rapport: “TKP is klaar voor de digitale toekomst”.

In de ISAE 3402 rapportage, voorzien van een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant, wordt een gedetailleerd inzicht gegeven in de wijze waarop TKP de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgt. Het rapport over 2015 is door de account getoetst en van een goedgekeurd oordeel voorzien. Hiermee is opnieuw vastgesteld dat onze interne beheersing beschreven én bewezen is.