Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk thema voor pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft er veel aandacht voor en verwacht van pensioenfondsen een gestructureerde en geformaliseerde vorm van beleidsvoering en risicomanagement. TKP ondersteunt uw pensioenfonds graag bij het opstellen van de risicomanagement strategie. Het pensioenfonds bepaalt daarbij het risicoprofiel en de risicobereidheid. Wij helpen u bij het identificeren van risico’s en het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing. Vervolgens voeren wij dit beleid uit, monitoren de potentiële risico’s en rapporteren het fondsbestuur over de voortgang en beheersmaatregelen.

Quinto-P aanpak

DNB heeft in 2011 onderzoek gedaan bij 10 pensioenfondsen naar de kwaliteit van de pensioenadministratie. Dit onderzoek vond plaats onder de codenaam Quinto-P. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de DNB in april 2012 een brief naar alle pensioenfondsen gestuurd, waarin “DNB verzoekt (…) om kritisch te onderzoeken of er onvolkomenheden voorkomen in uw al dan niet uitbestede pensioenadministratie en, in dat geval de benodigde herstelmaatregelen te treffen.” De hamvraag is: krijgt de deelnemer waar hij recht op heeft.

Hoe ziet de Quinto-P aanpak van TKP er uit?

Eerst wordt er voor ieder pensioenfonds een risicoanalyse gemaakt. Hierbij wordt geïnventariseerd of de brondata en brondocumenten volledig zijn. Vervolgens wordt aan alle disciplines binnen de organisatie die rechtstreeks bij de fondsadministratie betrokken zijn, gevraagd om aan te geven welke risico’s er vanuit hun optiek zijn aan te wijzen.

De risico’s worden gewogen naar de impact op de aanspraken van de deelnemer en de kans dat de situatie zich in de administratie voordoet. Er wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn of worden getroffen om het risico te verkleinen. 

 

Meer informatie

Steekproef ter controle

Na de risicoanalyse wordt aanvullend een gestratificeerde steekproef uitgevoerd op de mutaties in PPS, het administratiesysteem van TKP. Alle mutaties worden in enkele risicocategorieën ingedeeld.

Vervolgens wordt uit iedere risicocategorie een aantal willekeurige voorkomens van die mutaties getrokken en gecontroleerd. Deze aanpak van TKP biedt de mogelijkheid om een gekwantificeerd oordeel te geven over de kwaliteit van de totale administratie. Het Quinto-P onderzoek maakt deel uit van de standaard dienstverlening van TKP en wordt volledig opgenomen in de bestaande set aan beheersingsmaatregelen.

Meer informatie


ISAE 3402 Type II

Vanaf 2003 biedt TKP aan haar klanten een belangrijke waarborg voor betrouwbare financiële verslaglegging door het toetsen en opmaken van een zeer gedetailleerd ISAE 3402, type II rapport. Deze ‘assurance-rapportage’, die we jaarlijks aan de pensioenfondsen verstrekken, is een kwaliteitsstempel op de interne beheersing en onze dienstverlening aan onze klanten.

Wat is een ISAE 3402 type II-rapport?

ISAE 3402 (voorheen SAS-70) is een wereldwijde en internationaal geaccepteerde ‘assurance’ standaard (International Standard on Assurance Engagements) voor rapportage over de beheersing van uitbestede processen bij een serviceorganisatie. Een ISAE 3402-rapport kent twee typen:

  • Type I: is gericht op de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen;
  • Type II: is naast de opzet en het bestaan ook gericht op de effectieve werking van de beheersmaatregelen over een bepaalde periode.

De type II-verklaring van TKP geeft aan dat de effectieve werking van deze beheersmaatregelen zijn bewezen, wat getoetst en verklaard wordt door de onafhankelijke accountant.

Inzicht in interne beheersing van onze processen
Het doel van het rapport is onze klanten inzicht geven in de aan TKP uitbestede processen en in hoeverre deze processen van begin tot het eind juist, tijdig en volledig worden uitgevoerd. Met de ISAE-rapportage weten klanten dat hun pensioenadministratie bij ons is goede handen is.

ISAE 3402-assurancerapport 2016
Klanten besteden pensioenbeheeractiviteiten uit aan TKP. ISAE geeft zekerheid bij uitbesteding. In het ISAE 3402-rapport van TKP zijn de kernprocessen van de pensioenadministratie beschreven en getest door de externe accountant PwC. TKP legt met deze rapportage verantwoording af aan haar klanten en geeft inzicht in de pensioenbeheerprocessen.

Voortdurend beoordelen we, risicogebaseerd, ons interne beheersingsraamwerk. Daarbij nemen we actuele thema’s in de pensioenuitvoering mee. Dit leidt regelmatig tot het herijken, verbeteren en toevoegen van nieuwe processen, controles en beheersingsmaatregelen.

In de ISAE 3402-rapportage, voorzien van een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant, wordt een gedetailleerd inzicht gegeven in de wijze waarop TKP de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgt. Tot en met 2015 was dit rapport specifiek bedoeld voor ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Vanaf 2016 is een separate ISAE 3402-rapportage beschikbaar voor premiepensioeninstellingen. Beide rapportages zijn door de accountant getoetst en van een goedgekeurd oordeel voorzien. Hiermee is opnieuw vastgesteld dat onze interne beheersing beschreven én bewezen is.