Advies en ondersteuning

Naast uitvoerder van pensioenadministratie is TKP ook een uitstekende sparringpartner voor uw pensioenfonds als het gaat om beleidsmatige vraagstukken. We hebben veel specialisten in dienst op verschillende vakgebieden, zoals actuariaat en pensioenrecht. Deze collega’s zijn onder andere vertegenwoordigd in diverse commissies van de Pensioenfederatie. Mede hierdoor is TKP steeds goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de pensioenwereld en kunnen we u optimaal adviseren.


Pensioenadvies

Als pensioenfonds moet u voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, maar het is niet makkelijk om alle ontwikkelingen op dit gebied te volgen en bij te houden.
 

Onze afdeling Pensioenadvies ondersteunt u hier graag in met juridische en fiscale pensioenadvisering in de breedste zin van het woord. Wij informeren u op regelmatige basis over de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en vertalen die ontwikkeling naar concrete beleidsvoorstellen. Daarnaast adviseren we u over diverse juridische documenten, zoals de statuten, pensioenreglementen, uitvoerings-overeenkomsten en ABTN’s.

Meer informatie

Bestuursondersteuning

TKP biedt volledige bestuursondersteuning aan uw pensioenfondsbestuur en andere fondsorganen. Zo organiseren we vergaderingen, zijn aanwezig bij deze vergaderingen en notuleren ze.

Verder houden we uw archief bij en beheren uw fondsdocumenten, verrichten juridische werkzaamheden zoals het beheer van statuten en onderhouden contacten met externe partijen, zoals De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Kortom, TKP neemt u veel zorgen uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op het besturen van het pensioenfonds.
 

Meer informatie

Actuarieel advies

TKP ondersteunt het bestuur actuarieel beleidsmatig door elke bestuursvergadering bij te wonen en het bestuur te adviseren over alle onderwerpen die de revue passeren.
 

Wij stellen hiervoor ook beleidsnotities op en voeren de berekeningen uit die hierbij van belang zijn. U kunt hierbij denken aan het vaststellen van de fondsgrondslagen (incl. sterftegrondslagen en ervaringssterfte), het uitvoeren van prognoseberekeningen, het uitvoeren van een continuiteitsanalyse of een ALM-studie of het vaststellen van het vereist eigen vermogen (de zogenaamde S-toets).
 

Meer informatie

Actuariële uitvoering

Naast actuarieel advies, maken ook actuariële werkzaamheden deel uit van onze dienstverlening. Een belangrijk onderdeel daarvan is het jaarwerk.
 

Onze actuariële medewerkers bepalen de diverse voorzieningen die horen bij de pensioenaanspraken. Ook brengen we in kaart welke gevolgen de diverse mutaties hebben op de voorziening en welke voorziening exact moet worden vastgesteld. Verder bepalen we de resultaten voor een groot deel van het pensioenfonds, zoals het sterfteresultaat, resultaat op mutaties en resultaat op interest en stellen we de daadwerkelijk te betalen premie vast.

Meer informatie