Beleidsdekkingsgraad

Het begrip ‘beleidsdekkingsgraad’ is geïntroduceerd. Dit is het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend voor:

  • Het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;
  • De evaluatie van het herstelplan;
  • Het doorvoeren van eventuele kortingen;
  • Het indexatiebeleid.

Per 1 januari 2015 kan de beleidsdekkingsgraad gebaseerd worden op:

a. Het gemiddelde van de 12-maandsdekkingsgraden zoals deze over 2014 zijn gerapporteerd aan DNB. Hierbij geldt dat deze dekkingsgraden allemaal nog gebaseerd zijn op de driemaandsmiddeling.
b. In afwijking van a. mag het pensioenfonds er ook voor kiezen om de beleidsdekkingsgraad per 1 januari 2015 te baseren op het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen vier kwartaaleinden.

Er vindt in principe geen herrekening plaats voor de dekkingsgraden over 2014 op basis van de systematiek die geldt vanaf 1 januari 2015. Vanuit TKP geldt het uitgangspunt dat de beleidsdekkingsgraad wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de 12-maandsdekkingsgraden zoals die gepubliceerd zijn door het pensioenfonds.

Onduidelijkheid
Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de beleidsdekkingsgraad moet worden vastgesteld voor de volledig herverzekerde pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen hoeven geen maandelijkse of kwartaaldekkingsgraad vast te stellen. DNB moet hier nog duidelijkheid over geven.