ABTN

De ABTN dient aangepast te worden, vanwege de overgang naar het aangepast financieel toetsingskader. Hierdoor dient de financiële opzet van het pensioenfonds aangepast te worden, zoals aanpassing van het toeslag-, kortings-, premie- en beleggingsbeleid. Een aantal voorschriften zijn daarnaast aangepast zoals het financieel crisisplan, uitbestedingsbeleid en (melding van) incidenten. Aanpassingen aan de ABTN moeten getoetst worden of deze passen bij de doelstellingen en uitgangspunten van het pensioenfonds. Nieuwe elementen in dit kader zijn het vastleggen van het uitbestedingsbeleid en het incidentbeleid. Voor het uitbestedingsbeleid moet worden vastgelegd hoe een pensioenfondsbestuur een selectieproces voor een uitvoerder opzet, uitvoert en monitort. Binnen het incidentenbeleid moet worden vastgesteld wat het pensioenfondsbestuur ziet als incident en op welke manier hier mee moet worden omgegaan. Op de site van de Pensioenfederatie is meer informatie te vinden over incidentenregelingen. Een incident moet overigens vanaf 1 januari 2015 al worden gemeld aan DNB.

De aanpassing van de ABTN moeten worden uitgevoerd in twee fasen:

  • Alle aanpassingen als gevolg van het aangepast financieel toetsingskader, met uitzondering van de vast te stellen risicohouding en haalbaarheidstoets, moeten worden doorgevoerd vóór 1 juli 2015;
  • De risicohouding en de haalbaarheidstoets moeten worden vastgelegd vóór 1 oktober 2015.